Privacy Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัว

 1. หลักการและวัตถุประสงค์

www.sinmag.co.th  (“เว็บไซต์”, “เรา”) ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลอื่น อันเกี่ยวกับผู้ใช้บริการ (“ลูกค้า” หรือ “ท่าน”) เพื่อให้ท่านสามารถเชื่อมั่นได้ว่าเว็บไซต์มีความโปร่งใส และความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) รวม

ถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (“นโยบาย”) นี้จึงได้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อชี้แจงแก่ท่านถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย (รวมเรียกว่า “ประมวล

ผล”)

 

 1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล ซึ่งสามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม โดยที่เรานั้นได้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่จำเป็น และใช้ข้อมูลเท่านั้น

ข้อมูลเฉพาะตัวบุคคล

          – ชื่อ-นามสุกล

          – เพศ

          – อายุ

          – วัน เดือน ปีเกิด

          – เลขประจำตัวประชาชน

          – รูปถ่าย

ข้อมูลการติดต่อ

          – ที่อยู่ทางไปรษณีย์

          – อีเมล

          – หมายเลขโทรศัพท์ (รวมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ที่บ้าน หรือหมายเลขมือถือ)

          – บัญชีโซเชียลมีเดีย เช่น ไลน์ไอดี (LINE ID), บัญชีผู้ใช้ Facebook, Google ID

ข้อมูลทางการเงิน

– รายละเอียดบัตรเครดิต/เดบิต เช่น ชื่อ-นามสกุลบนบัตร หมายเลขบัตร วันที่บัตรหมดอายุ ชื่อธนาคารผู้ให้บริการบัตร

– บัญชีธนาคาร

– การออกใบกำกับภาษี

ข้อมูลทางเทคนิค

          – IP Address

          – MAC Address

          – บันทึกข้อมูลการเข้าใช้งาน หรือการติดตามพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์จาก Session ID

          – ชนิด และรุ่นของเว็บเบราว์เซอร์

 

 1. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

3.1 เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง

– เมื่อท่านสมัครสมาชิก โดยการกรอกข้อมูลต่าง ๆ ในแบบฟอร์ม ไม่ว่าในรูปแบบเอกสาร ผ่านเว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ หรือทางช่องทางใด ๆ

– เมื่อท่านสั่งซื้อสินค้า และบริการ

– เมื่อท่านกรอกข้อมูลผ่านแบบฟอร์ม

– เมื่อท่านกรอกข้อมูลผ่านกระทู้เว็บบอร์ด

– เมื่อท่านติดต่อสื่อสาร สอบถามข้อมูล ให้ความเห็น หรือคำแนะนำแก่สินค้า และบริการของเรา

– เมื่อท่านเลือกรับข่าวสาร หรือสื่อประชาสัมพันธ์จากเรา

 

 

3.2 เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยอัตโนมัติ

– เมื่อท่านเข้าชม หรือใช้บริการเว็บไซต์ที่มีการใช้คุกกี้ (Cookies) หรือเทคโนโลยีที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับรายละเอียดการใช้งานของท่าน

– ข้อมูลที่ได้รับจากการใช้บริการ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ เช่น ข้อมูลอุปกรณ์ที่เข้าใช้งานบริการ (IP Address & MAC Address)

3.3 เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นการเก็บรวบรวมจากแหล่งข้อมูลดังกล่าวโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแล้วในการเปิดเผยข้อมูลแก่เรา เช่น การส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับเรา เพื่อประโยชน์ในการนำเสนอ หรือให้บริการแก่ท่าน และการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

 

 1. หลักการในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

          4.1 เพื่อการปฏิบัติตามสัญญา

          การปฏิบัติตามสัญญาการซื้อขายระหว่างผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (“เรา”) กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (“ท่าน”) ในส่วนการชำระเงินสินค้า รวมถึงการเก็บรวบรวมที่อยู่จัดส่งของท่านให้กับเรา เพื่อทำการจัดส่งสินค้า

          4.2 ความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

          เพื่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเราที่จำเป็นต้องได้รับความยินยอม โดยได้แจ้งวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลก่อน หรือขณะขอความยินยอม เช่น การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ซึ่งไม่เข้าข้อยกเว้นตามกฎหมาย การนำเสนอ และประชาสัมพันธ์สินค้า และบริการ การอำนวยความสะดวกในการให้บริการ เป็นต้น

 

 

 

 1. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

          5.1 เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ และการให้บริการ

          การให้ความสะดวกในการสั่งซื้อสินค้า การจัดส่งสินค้า การส่งคืนสินค้า และการเปลี่ยนแปลงสินค้า

          5.2 เพื่อตอบคำถาม และให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้า

การให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ การปรับปรุงข้อมูลของลูกค้า และการส่งคำร้องขอใช้สิทธิ หรือข้อร้องเรียนต่าง ๆ

5.3 เพื่อพัฒนา และปรับปรุงคุณภาพ และบริการ

การวิเคราะห์ และพัฒนาสินค้า หรือบริการให้ดียิ่งขึ้น และเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า

5.4 เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า และบริการ หรือการประชาสัมพันธ์ทางการตลาด

การส่งข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า และบริการ เพื่อมอบสิทธิพิเศษ โปรโมชั่น ส่วนลด และข้อเสนอพิเศษเกี่ยวกับสินค้า และบริการของร้านค้าให้แก่ลูกค้าผ่านทางอีเมล เอสเอ็มเอส และไปรษณีย์ (เมื่อเราได้รับคำยินยอม โดยชัดแจ้งจากท่านแล้ว)

5.5 เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics)

การนำข้อมูลของลูกค้ามาวิเคราะห์ตลาด และวิจัยตลาด เพื่อพัฒนาสินค้า และบริการให้ดียิ่งขึ้น

5.6 เพื่อป้องกัน ตรวจจับ และตรวจสอบอาชญากร

การตรวจสอบ และการดำเนินการใด ๆ เพื่อป้องกันการกระทำความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการละเมิดความปลอดภัยที่ส่งผลกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจแชร์ข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนของท่านสู่สาธารณะ หรือพาร์ทเนอร์ เพื่อจุดประสงค์ทางการตลาด การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเว็บไซต์ และการดำเนินงาน การส่งเสริมการขาย หรือเพื่อแสดงเทรนด์เกี่ยวกับการใช้สินค้า และบริการของเราโดยทั่วไป

 

 

 1. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลภายนอก

โดยเราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นให้แก่หน่วยงาน หรือบุคคลภายนอกภายใต้ความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้น เว้นแต่จะได้กระทำภายในกรอบที่กฎหมายให้อำนาจไว้

 1. ผู้ให้บริการด้านการขนส่ง
 2. ผู้ให้บริการด้านการชำระเงิน
 3. ผู้ให้บริการด้านการวิเคราะห์ข้อมูล การทำวิจัย เพื่อทำการตลาด
 4. เจ้าพนักงาน เจ้าหน้าที่รัฐ หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่กำกับดูแลตามกฎหมาย หรือที่ร้องขอให้เปิดเผยข้อมูล

ส่วนบุคคลโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย หรือที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมาย หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

 1. ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เพียงเท่าที่กฎหมายกำหนด หรือเท่าที่จำป็นสำหรับวัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลดังกล่าว เราจะลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อเห็นว่าการเก็บข้อมูลนั้น ไม่มีความจำเป็นตามจุดประสงค์ที่ได้ระบุไว้

 

 1. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

เราตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราจึงกำหนดให้มีมาตรการอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย รับรองความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์บนมาตรฐาน SSL (Security Socket Layer) ที่อนุมัติให้แก่เว็บไซต์โดย CA (Certificate Authority) ถูกเข้ารหัส เพื่อปกป้องข้อมูล เช่น ข้อมูลส่วนตัว รหัสผ่าน หมายเลขบัตรเครดิต

 

 1. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
 2. สิทธิในการถอนความยินยอม (Right to withdraw consent)

ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับเราได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับเรา

 1. สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (right of access)

ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความรับผิดชอบของเรา และขอให้เราทำสำเนาข้อมูลดังกล่าวให้แก่ท่าน

 1. สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (right to rectification)

ท่านมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เพื่อให้เป็นปัจจุบัน และสมบูรณ์ หากคุณเป็นสมาชิกแล้ว คุณสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ที่หน้ารายละเอียดสมาชิก

 1. สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (right to erasure)

ท่านมีสิทธิขอให้ลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ หรือเมื่อข้อมูลนั้นหมดความจำเป็น

 1. สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (right to restriction of processing)

ท่านมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลชั่วคราว ในกรณีที่เราอยู่ระหว่างตรวจสอบตามคำร้องขอใช้สิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล หรือสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 1. สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (right to data portability)

ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีที่เราทำให้ข้อมูลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่าน หรือใช้งานโดยทั่วไปด้วยเครื่องมือ หรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ รวมถึงสิทธิขอให้ส่ง หรือโอนข้อมูลรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น

 1. สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (right to object)

ท่านมีสิทธิขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กรณีท่านเลือกที่จะขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ขอให้ลบ ทำลายสิทธิที่เคยให้ไว้ อาจมีผลกระทบกับการให้บริการของร้านค้าที่ท่านจะได้รับ เราอาจจะไม่สามารถให้บริการในบางส่วนได้

ท่านสามารถใช้สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นได้ โดยติดต่อมาที่ service@sinmag.co.th และ 090-972-5823 ทางเราจะพิจารณา และแจ้งผลการพิจารณาการขอใช้สิทธิให้ท่านทราบภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เราได้รับคำร้องขอดังกล่าว

 

 1. การเชื่อมต่อเว็บไซต์ หรือบริการภายนอก

เว็บไซต์ของเราอาจมีลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ภายนอก ซึ่งเว็บไซต์ภายนอกเหล่านั้นอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการ และข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยเราไม่สามารถรับผิดชอบในความปลอดภัย หรือความเป็นส่วนตัวของท่านที่เก็บรวบรวม โดยเว็บไซต์ภายนอกได้ ท่านจะต้องตรวจสอบนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์ภายนอกเหล่านั้น และปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ปรากฏในเว็บไซต์ภายนอกนั้น ๆ แทน

 

 1. ในกรณีที่ท่านปฏิเสธการยินยอม หรือไม่ให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

เรามีความจำเป็นต้องรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย หรือเพื่อการเข้าทำสัญญาระหว่างท่านกับเรา หากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ท่านยังคงสามารถใช้บริการของเราได้ ซึ่งอาจทำให้ท่านได้รับความสะดวกจากการใช้บริการน้อยลง เนื่องจากบริษัทไม่ได้รับความยินยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์อย่างเต็มประสิทธิภาพ

 

 1. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ อาจมีการปรับปรุงแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เพื่อให้เซ็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เราจึงขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เป็นระยะ ๆ

 

 

 1. รายละเอียดการติดต่อ

หากมีคำถาม ข้อเสนอแนะ หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว โปรดติดต่อ

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

Email : service@sinmag.co.th

เบอร์โทรศัพท์ : 090-972-5823

ติดต่อผ่านแบบฟอร์มได้ที่ www.sinmag.co.th

 

 1. การลบบัญชีผู้ใช้งาน

กรณีที่ผู้ใช้ต้องการลบบัญชีผู้ใช้งาน สามารถแจ้งเรา เพื่อร้องขอการลบบัญชีผู้ใช้งานได้ตลอดเวลา โดยการส่งอีเมลมาที่ service@sinmag.co.th เพื่อดำเนินการลบบัญชีผู้ใช้ หลังจากที่ได้ลบบัญชีผู้ใช้งานแล้ว ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในเซิร์ฟเวอร์จะถูกล้างออก และไม่สามารถกู้คืนได้